Senin, 25 Maret 2013

Kata Mutiara Bahasa Sunda

Kudu paheuyeuk- heuyeuk leungeun paantay-antay panangan 
Artinya: Saling bekerjasama membangun kemitraan yang kuat

Ulah lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang, omat ulah lali tina purwadaksina
Artinya: Integritas harus mengikuti etika yang ada


Ngeduk cikur kedah mihatur nyokel jahe kedah micarek
Artinya: Tidak boleh menjadi seorang pencuri (maling, korupsi, nilep) Bila mau mengambil barang orang harus meminta terlebih dahulu


Mun teu ngoprek moal nyapek, mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu ngarah moal ngarih 
Artinya: Segala hal harus memakai akal dan harus terus di ulik, di teliti, kalau sudah diteliti, maka jadikanlah menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan.


Ulah pagiri- giri calik, pagirang- girang tampian
Artinya: Jangan saling berebut kekuasaan.

Paribasa Sunda

1. Atah Anjang = Langka Silih Anjangan
2. Adigung Adiguna = Takabur, Sombong
3. Ambek Nyedek tanaga Midek = Nafsu gede tapi tanaga euweuh
4. Anjing Ngagogogan kalong = Mikahayang Nu lain- lain
5. Adat kakurung ku Iga = Lampah Goreng Hese Leungitna
6. Alak Paul = Jauh Pisan
7. Aki-aki tujuh Mulud= Geus kolot Pisan
8. Ayem Tengtrem = Tenang teu aya kasieun
9. Asa teu Beungeutan = Awahing ku era
10. Anu Borok dirorojok = Nu titeuleum Di Simbeuhan = Mupuas kanu Keur Cilaka
11. Amis = Hade Paroman
12. Aya jurig Tumpak Kuda = aya Milik Nu teu disangka-sangka
13. Aya jalan Komo meuntas = Aya Kahayang aya Nu ngajak
14. Awewe Dulanhg tinande = Awewe nurutkeun kahayang salaki
15. Amis Daging = Babarian Katerap Panyakit
16. Abong Letah teu Tulangan = Sagala dicaritakeun sanajan pikanyeurieun Batur
17. Ari umur Tunggang Gunung, Angen-angen pecat sawed = Ari Umur geus Kolot, ari kahayang jiga Budak ngora
18. Agul Ku Payung Butut = Agul Ku Turunan
19. Aya Pikir Kadua leutik = Aya Kahayang
20. Asa ditonjok Congcot = Ngarasa Bungah Pisan
21. Adean Ku kuda Beureum = Ginding Ku Pakean Meunang Nginjem
22. Birit Aseupan = teu Daek Cicing
23. Biwir Nyiru Rombengeun = Resep Nyaritakeun Rusiah Atawa Kasalahan Batur
24. Bengkung ngariungbongkok ngaronyok = sauyunan, Ngariung Babarengan
25. Beurat Birit = Hese Dititah
26. Bali Geusan Ngajadi = Lemah Cai Kalahiran
27. Balungbang Timur = Nuduhkeun Hate Beresih
28. Bobo Sapanon Carang Sapakan = Aya Kakurangan
29. Bilatung Ninggang dage = Bungah Pisan
30. Batok Bulu eusi Madu = Ninggang Lain Pitempatenana
31. Badak Cihea = Degig
32. Bonteng Ngalawan Kadu = Nu hengker ngalawan Nu Bedas
33. Babalik Pikir = Insap
34. Balik Pepeh = Nu gering teu daek Cicing
35. Balik Ka Temen = Asal banyol Jadi Pasea
36. Buntut Kasiran = Medit
37. Bodo Alewoh = Bodo Tapi Daek tatanya
38. Bodo Kawas kebo = Bodo Kacida
39. Beja mah Beja = Beja Ulah Waka dipercaya
40. Bancang Pakewuh = Pikasusaheun
41. Budak keur meujeuhna Bilatung Dulang = Keur Meujeuhna Beuki dahar
42. Bulu Kapaut = Kabawa kuBatur
43. Balabar Kawat = Beja Nu sumebar
44. Beak Dengkak = sagala ikhtiar geus diusahakeun tapi teu hasil Bae
45. Batan Kapok Galah Gawok = Batan Eureu kalah Maceuh
46. Buruk- Buruk Papan Jati = Hade Goreng dulur Sorangan
47. Cueut Kahareup = Tereh Maot
48. Deukeut- Deukeut Anak Taleus = Deukeut Tapi taya nu nyahoeun
49. Disakompet daunkeun = Disamarutkeun
50. DibejerBeaskeun = Dijentrekeun, Dieceskeun
51. Dog dog Pangewong = Acara Panambah
52. Dibabuk Lalaykeun = Dibabuk Kenca Katuhu
53. Dagang Oncom rancatan Emas = Teu Saimbang
54. Dihin Pinasti Anyar Pinanggih = Papantes Geus ditangtukeun ku Gusti Alloh
55. Dug Hulu Pet Nyawa = Usaha satekah Polah
56. Elmu Ajug = Bisa Mapatahan Batur, Ari Sorangan teu Bisa Ngamalkeun
57. Gantung Denge = Masih dedengeun
58. Ginding Kekempis = Ginding tapi Sakuna Kosong
59. Gede Gunung Panaggeuhan = Boga andeleun, Pedah Boga Dulur Beunghar
60. Garomengmengeun = Taya Kasabaran
61. Galehgeh Gado = Sagala Di Caritakeun
62. Garo Singsat = Pagawean Awewe Dina aya ka teu Panuju
63. Gurat batu = Pageuh Kana Jangji
64. Goong saba Karia = nonjolkeun Maneh sangkan kapake ku dunungan
65. Goong nabeuh Maneh = Ngagulkeun Diri sorangan
66. Getas hareupan = Gancang Nafsu
67. Gindi Pikir Belang Bayah = Goreng Hate
68. Hampang Birit = Daekan Kana Gawe
69. Hambur congcot murah Bacot = Goreng Carek Tapi berehan
70. Heuras geunggerong = Omongana Sugal
71. Hade Gogog Hade Tagog = Jalma Sopan
72. Hutang salaput Hulu = hutangna Kaditu Kadieu
73. Hurung Nangtung Siang leumpang = Nu Beunghar pangabogana dipake
74. Hejo tihang = Sok Pundah Pindah Gawean
75. Harigu Manukeun = Dadana Nyohcor Kahareup
76. Haripeut Ku teuteureuyan = Gampang Ka picot Ku pangbibita
77. Harewos Bojong = Ngaharewos tapi Kadenge Ku Batur
78. Mandap Lanyap = Omongana lemes Tapi ngahina
79. Halodo sataun Lintis Kuhujan sapoe = kahadean mang taun- taun leungit ku kagorengan sakali
80. Heureut Pakeun = Kurang Kaboga
81. Hampang leungeun = gancang tunggal teunggeul
82. Iwak Nantang sujen = Ngadeukeutan Pibahayaeun
83. Inggis Batan Maut Hinis = Paur Pisan
84. Jalma Atah Warah = Teu Narima Didikan Sacukupna
85. Jati Kasilih ku Junti = Pribumi Kaelehkeun Ku Semah
86. Jauh-Jauh Panjang gagang = jauh- jauh teu Beubeunangan
87. Kawas anjing Tutung Buntut = Teu Daek Cicing
88. Kawas Anjing Kadempet Lincar = Gogorowokan Menta Tulung
89. Kawas Bueuk Meunang Mabuk = Ngeluk taya tangan pangawasa atawa jempe teu nyarita
90. Kurung Batok = Tara indit- inditan jauh
91. Kawas Beusi Atah Beuleum = beungeutna Beureum awaning Ambek
92. Kokolot Begog = Budak Pipilueun Kana Urusan Kolot
93. Kawas nu dipupul Bayu = Leuleus taya tangan Pangawasa
94. Kumaha Geletuk Batuna, Kecebur caina = Kumaha Brehna
95. Kejot Borosot = Gampang nyokot kaputusan teu dipikir heula
96. Kabawa ku sakaba- kaba = Kabawa ku nu teu puguh
97. Kahieuman Bangkong = Jiga beunghar Pedah katitipan barang batur
98. Katempuhan Buntut Maung = batur nu boga dosana urang nu katempuhanana
99. Kawas cai dina daun taleus = Taya Tapakna
100. Kawas jogjog mondok = teu daek repeh
101. Kelek jalan = Deuket tapi jalanna taya nu lempeng
102. kawas jaer kasaatan = teu daek cicing
103. kawas gaang katincak = jempe
104. kawas hayam panyambungan = lumbang- limbung teu puguh
105. Kawas kuda leupas tina gedogan = ngarasa bebas
106. Kaciwit kulit kabawa daging = anak nu boga dosana, kolot nu kababawana
107. Kandel kulit beungeut = euweuh kaera
108. Kujang dua pangadekna = pagawean nu maksudna dua cabak
109. Kokoro manggih Mulud = makmak- mekmek
110. kawas kedok bakal = goreng patut pisan
111. kaliung kasiput = loba baraya beunghar
112. kawas kapuk ka ibunan = leuleus taya tangan pangawasa
113. Kalapa Bijil ti cungap = rusiah dicaritakeun sorangan
114. kawas kacang ninggang kajang = nyariatna capetang tur gancang
115. kawas nyoso malarat rosa = malarat pisan
116. Kulak canggeum = milik nu geus ditangtukeun Ku gusti Allah
117. Kembang Buruan = Budak Nu keur Resep Ulin
118. Kawas leungeun Palid = Uyap ayap teu daek cicing
119. kawas lauk asup kana bubu = hese rek kaluar
120. Kawas merak = beuki kana cengek

ISTILAH WANDA JEUNG NAMI SUNDAI. BÉRÉDÉLAN KECAP WANDA HEUBEUL JEUNG WANDA ANYAR

A
asong-saran = masukan, saran, usulan
ambah-buwana = internasional, global

B
bébéné = kabogoh (istri), pacar perempuan
Bendahara = keuangan
balakécrakan = dahar bareng, makan bersama
béwara = pengumuman
beubeureuh = kabogoh (pameget), pacar lelaki.
biantara = pidato

C
C0andoli = logistik, perlengkapan
Cipta Gentra = Producer Kasenian
Cipta Karya = Producer Barang
Cittanung maya = pikiran khayal


D
diistrénan = dilantik
dileler = diangugrahi, dipasihan
dipiajén = dihormati
dirgahayu = panjang umur
durjana = penjahat

É
émbaran = pengumuman, selebaran

G
gawé-bareng = kerjasama
Gentra Wicara = Talk Show
guluyur gentra = program run-down, atawa show rundown
Girang Panata Calagara = Ketua Panitia
Girang Pangajén = ketua juri
gotrasawala = musyawarah

H
hundagi = ahli nu nyieun imah/wangunan; arsitek


J
jagabaya = satuan pengamanan/satpam, security
jagariksa = pemerhati, pemeriksa, perawat
jagasatru = pendamaijaler-isteri = sarimbit, suami-istri.
jana = jalma, manusa
jomantara = awang-awang, angkasa
Juru Telik = editor
Juru Duum = distributor
Juru Tulis = sekretaris, penulis

K
kaca-acak = halaman-pencari, googling
karyagung = karya besar,
kanistamadyau mottama = balarea ti sagala lapisan


L
layang pangajén = piagam pernghargaan
lurah gending = musical director
lurah sekar = lulugu panayagan

M
madwandayudha = perang tanding, berdebat, bersetru
mandala = lapangan
mandala maya = website
marga-lantaran =  sabab-musabab, sebab kejadian
milangkala = milangwarsi = ulang tahun
minangsaraya = ménta tulung, ménta bantuan
mitra-pangrojong - sponsor

N
napaktilas = menelusiri jejak terdahulu, nostalgia perjalanan.
Nara Wicara = pembicara
Nara Sumber = akhli pangaweruh
niskarana = teu pernah kajadian
nganjrek = alamat, linggih, cicing

P
padumukan = alamat, adres, linggih
pagelaran = pertunjukan, show, concert
Paguyuban = perkumpulan, club, association
pakétrok iteuk = babarengan nepi ka kolot, bersama sampai hari tua
Pamidang Acara (PA) = pembawa Acara (PA); Master of Ceremony (MC)
pamong = pagawé, petugas - pamong-pradja (patugas nagara)
pamidang garapan = panitia, penyelenggara
panglawungan = tempat rundingan, sawala, gempungan
Pangrawit = komposer, komponis, pencipta lagu
Pangajén = juri ; Girang Pangajén = ketua juri.
Panayagan = pemain musik
Panata Calagara = panitia, pangasuh
papacangan = tundangan
paujar = juru bicara
pinisepuh = para sesepuh
pinustaka = penulis/notulen
pitulung = help, bantuan (dina website)
Pramu Wicara = moderator
Pramu Wisma = babu, pembantu rumah tangga
Pramugari = stewardes
Pramuria = club hostess
Pramusaji = pelayan restoran
Pramuniaga = pelayan toko
prawicara = kunci-pembicaran, keynote speech
Pupuhu = ketua, pingpinan
Purwacarita = mukadimah, pembukaan


S
samakarya = gotong royong
sarimbit = jaler-isteri = suami-istri
sarjana = jalma pinter
sasmita = siloka, simbul
sawala = rundingan, perundingan, konferensi.
siloka = simbul, symbol
Sutradara = Pangatur Laku

T
titimangsa = pananggalan, kalender

W
widyanipuna = orang yang tinggi ilmunya, berpengetahuan, ulama
wiparita = kaliru


*********************************************************************************

II. HARTOS SAWATARA NAMI SUNDA.
Ngawaler patarosan salah salah sawios baraya, di handap ieu kasanggakeun sababaraha nami nu lumrah dianggo ku urang Sunda sareng hartosna.

A
asih = cinta, nyaah
arum = seungit, kembang
atmaja = kembang
asta = dalapan

B
banyu - cai
bhuwana = alam semesta

C
cahya/sahaya = sinar, nur
Candra = bulan
catur = opat
citra = ajen, nilai, dangiang

D
dasa = sapuluh
diah = sesebutan keur istri (nona, miss)
Dur = dhalim, jail
Dharma/darma = babakti
dwi = dua

E
éndah = alus
ésa/éka/esa = tunggal = hiji

G
ganjar = pahala, hadiah, dipaparin, dib
érégina = juru, pojok

J
Jana = manusa
Jaga = ngajaga, nungguan, ngariksa
jatnika = ...............
jaya = meunang, unggul
jawara = juara
jomantara = awang-awang

K
Karta = makmur
karna = ceuli
komara = alus, sinar, dangiang
Kusuma = kembang
kumba = gede, ageung

L
Laga = légég, gaya, tandang

M
Man = lalaki
marga = jalan
mitra  = dulur, babaturan, partner

N
Nata = raja
nawa = salapan

P
panca = lima
paksi = garuda, manuk
pratama = pertama, utama
Praja = Pamaréntah, pangawasa, pagawé nagara
Pura = kota, dayeuh, tempat
purwa = mimiti, munggaran

R
Raharja = sejahtera
Riksa = ngariksa, ngajaga, ngarawat, ngutak-ngatik.

S
Sar = pinter
sapta = tujuh
Satia/setia– satia
Santika = satria, gagah
Sastra = basa anu alus
Surya = panon poé
su - alus, lemes
sukma = jiwa

T
tri = tilu
tirta = cai

W
Wan = pameget
Wati = istri
Wangsa = bangsa, kaum, umat
Wijaya/jaya = unggul
Wira/prawira/wiria = satria, perwira
windu = dalapan

Y
Yudha = perang, panglima, prajurit

6 Istilah/kata Bahasa Sunda yang terkadang Orang Sunda Lupakan Pemakaiannya


Bahasa sunda memiliki struktur/grammer yang lebih kompleks dibandingkan Bahasa Inggris. Berbicara ke orang yang lebih tua usianya maka bahasa yang akan dipilih harus mengunakan bahasa sunda yang lembut. Berbeda dengan Bahasa Inggris, tidak berubah kondisinya ketika berbicara dengan orang yang dihormati ataupun orang yang lebih tua. Seperti contoh “Bade angkat kamana pa?”(sunda lembut untuk orang lain). “Abdi mah bade mios heula pak”(sunda untuk diri sendiri). Sedangkan dalam bahasa inggris, untuk diri sendiri dan orang yang lebih tua dan dihormati hanya dengan menggunakan satu kalimat saja yaitu “ Where do you go?”(Bahasa Inggris). Itu hanya sedikit kelebihan dari warisan budaya daerah kita yaitu Bahasa Sunda.

Namun ironis keberadaan ternyata ditemui masyarakat yang mengunakan Bahasa Sunda tidak sesuai dengan tata bahasa baku atau undak usuk bahasa. Keberadaan istilah/kata dalam Bahasa Sunda tersebut semakin terkikis keberadaannya oleh budaya budaya luar yang cenderung mempengaruhi esensi tata bahasa .

Jaman Sekarang, kebanyakan anak muda justru lebih bangga dengan Bahasa Inggris, karena Bahasa tersebut merupakan Bahasa Gaul dan Internasional. Menurut mereka dengan Bahasa tersebut akan membuka cakrawala dunia yang lebih luas, karena sebagian besar referensi/buku mengunakan bahasa tersebut. Oke lah, tidaklah salah jika kita mempelajari Bahasa Inggris tapi akan lebih bijak jika kita tidak meninggalkan Bahasa Sunda sebagai budaya dan identitas kita.

Banyak yang telah mengalami degradasi bahasa/Kehilangan kata/istilah (Endanger language) pada saat ini, terutama didaerah-daerah perbatasan. Sedikit demi sedikit istilah/kata Bahasa Sunda yang baku (undak usuk basa) sudah jarang dan hampir tidak dipergunakan lagi dalam komunikasi kesehariannya. Mungkin mereka tidak tahu atau enggan untuk mempelajari ? Berikut beberapa istilah/kata yang sudah jarang digunakan oleh sebagian masyarakat Sunda :


1

“Sumping” (artinya Datang/Came)

Kebanyakan masyarakat mengatakan “Dongkap”. Padahal “Dongkap” (sesuai undak usuk basa) hanya digunakan untuk diri sendiri saja. Sedangkan Untuk Orang Lain yang lebih dihormati atau yang lebih tua usianya seharusnya mengatakan “Sumping”.

2

“Kagungan” (mempunyai/Have)

Kebanyakan masyarakat mengatakan “Gaduh” untuk orang lain. Sedangkan seharusnya kata “Gaduh” hanya digunakan untuk diri sendiri. Seharusnya untuk berbicara dengan orang lain menggunakan kata “Kagungan”.

4.

“ Ngabantun” (Membawa/Bring)

Kata Ngabantun sudah jarang digunakan. Kebanyakan Masyarakat mengunakan kata “ Nyandak” yang seharusnya digunakan untuk orang lain.

5.

“Mios” (Pergi/Go)

Biasanya kebanyakan masyarakat menggunakan kata “ Angkat”, seharusnya menggunakan kata “Mios”. Karena kata “Angkat” hanya digunakan untuk orang yang dihomati dan orang yang lebih tua usinya.

6.

“Rompok” (Rumah/House)

Biasanya masyarakat mengunakan kata “Bumi” untuk diri sendiri yang seharusnya mengunakan kata “Rompok/Rorompok” untuk menerangkan Rumah.

Dari enam kata/istilah sunda diatas sepertinya masih banyak kata kata/ istilah yang masih harus kita lestarikan. Dalam kata lain harus dilakukan konservasi terhadap kata atau bahasa tersebut. Konservasi tidak hanya sebatas pohon saja namun budaya nenek moyang kita harus dan wajib kita lestarikan juga. Maap jika tulisan saya kurang berkenan, tak ada maksud apa apa kecuali mengingatkan saya sendiri akan pentingnya budaya kita yang sangat kaya dan luhur ini. Saya hanya memandang dari segi awam saja dan masih terus belajar menjadi Orang Sunda. Fakta ini saya ambil dan rangkuman dalam kehidupan sehari hari secara subyektif dari hal hal obyektif . LESTARIKAN BUDAYA DAN BAHASA SUNDA! HATUR NUHUN. 

ISTILAH SUNDA : ISTILAH KEKEMBANGAN

Kembang Awi: Eumbreuk
Kembang Bako: Bosongot
Kembang Bawang: Ulated
Kembang Bolang: Ancal
Kembang Boled: Tela
Kembang Cabe: Bolotot
Kembang Cau: Jantung
Kembang Cengek: Pencenges
Kembang Cikur: Jelengut
Kembang Eurih: Ancul
Kembang Gedang: Ingwang
Kembang Genjer: Gelenye
Kembang Hoe: Bubuay
Kembang Honje: Comrang
Kembang Jaat: Jalinger
Kembang Jambe: Mayang
Kembang Jambu Aer: Lenyap
Kembang Jambu batu: Karuk
Kembang Jarak: Uing
Kembang Jengkol: Merekenyenyen
Kembang Jeruk: Angkruk/angkes
Kembang Jotang: Puntung
Kembang Kadu: Olohok
Kembang Kalapa: Suligar
Kembang Kaso: Curiwis
Kembang Kawung: Pengis
Kembang Koneng: Badul
Kembang Kulur: Pelepes
Kembang Laja: Jamotrot
Kembang Leunca: Pengit
Kembang Limus: Seleksek
Kembang Lopang: Cacas
Kembang Muncang: Rinduy
Kembang Pare: Ringsang
Kembang Peuteuy: Pendul
Kembang Salak: Sedek/gojod
Kembang Sampeu: Dingdet
Kembang Taleus: Ancal
Kembang Tangkil: Uceng
Kembang Terong: Moncorong
Kembang Tiwu: Badaus
Kembang Waluh: Alewoh

Minggu, 24 Maret 2013

Suku Sunda : Kebudayaan, Sistem Kepercayaan, Kekerabatan, Politik, Ekonomi, Kesenian


a. Sistem Kepercayaan/Religi Suku Sunda


Pada saat ini sebagian besar masyarakat Sunda menganut agama Islam. Selain Islam juga terdapat penganut Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Dalam masyarakat Sunda mengenal tahap kehidupan seseorang yang ditandai dengan berbagai upacara dan selamatan, seperti: acara perkawinan, turun tanah, kelahiran, dan sunatan.

Selamatan dipimpin oleh modin desa (guru ngaji) yang diawali dengan al-Fatihah dan diakhiri juga dengan pembacaan surah al-Fatihah. Hidangan selamatan tidak jauh berbeda dengan adat Jawa, yaitu berupa tumpeng.

b. Sistem Kekerabatan Suku Sunda

Sistem kekerabatan masyarakat Sunda adalah bilateral (garis keturunan ayah ataupun ibu). Sistem kekerabatan dan perkawinan dilakukan secara Islam. Bentuk keluarga yang terkenal adalah keluarga batih, yaitu suami, istri, dan anak-anak.

Di Sunda mengenal tujuh generasi ke atas dan ke bawah sebagai berikut.
  1. Tujuh generasi ke atas: kolot, embah, buyut, bao, jangga wareng, udeg-udeg, dan gantung siwur.
  2. Tujuh generasi ke bawah: anak, incu, buyut, bao, jangga wareng, udeg-udeg, dan gantung siwur.
c. Sistem Politik Suku Sunda

Istilah kepala desa di beberapa tempat di Sunda berbeda-beda, misalnya di desa Bojongloa dikenal dengan kuwu, yang bertugas mengurus kepentingan warga desa. Kuwu dipilih oleh rakyat. Dalam menjalankan tugas kuwu dibantu oleh:
  1. seorang juru tulis, bertugas mengurusi pajak dan memelihara arsip;
  2. tiga orang kokolot, bertugas menjalankan perintah/menyampaikan pengaduan rakyat kepada pamong desa;
  3. seorang kulisi, bertugas menjaga keamanan desa;
  4. seorang ulu-ulu, bertugas mengatur pembagian air irigasi;
  5. seorang amil, pertugas mengurusi kematian, kelahiran, rujuk, dan nikah;
  6. tiga pembina desa yang terdiri atas satu orang kepolisian dan dua orang dari angkatan darat.
d. Sistem Ekonomi Suku Sunda

Mata pencaharian saat ini beraneka ragam, antara lain dari sektor perkebunan, perdagangan, dan pertanian. Dalam sektor perdagangan mengalami kemajuan yang pesat. Perkebunan banyak terdapat di daerah ini, seperti perkebunan teh, kelapa sawit, kina, dan tebu. Pertanian dikembangkan di Jawa Barat antara lain padi, jagung, ketela, kacang tanah, dan kedelai.

e. Sistem Kesenian Suku Sunda

1) Seni Bangunan

Rumah adat di Sunda bermodel Keraton Kasepuhan Cirebon yang memiliki empat ruang, yaitu sebagai berikut.

a) Pendopo: tempat untuk penjaga keselamatan sultan.
b) Pringgondani: tempat sultan memberi perintah kepada adipati.
c) Prabayasa: tempat sultan menerima tamu.
d) Panembahan: ruang kerja dan tempat istirahat sultan.

Nama-nama tempat di Sunda banyak menggunakan kata Ci yang artinya air. Misal: Ciamis, Cipanas, Cibatu, dan Cicalengka.
Rumah tradisional Sunda
Gambar 1. Rumah tradisional Sunda suhunan Julang Ngapak di Papandak, Garut. (Wikimedia Commons)
2) Seni Tari

Tari yang populer di Sunda adalah tari jaipong, yaitu paduan tari ketuk tilu dan tari gendong pencok. Seni tari merupakan salah satu daya tarik di tanah parahiyangan. Tari yang lain, yaitu tari kuncoran, tari kupu-kupu, dan tari rimlong.
Tari jaipong
Gambar 2. Tari jaipong.
3) Seni Musik

Alat musik tradisional Sunda adalah angklung, calung, kecapi, dan degung. Alat musik digunakan untuk mengiringi tembang dan kawih. Tembang adalah puisi yang diiringi kecapi dan suling. Kawih adalah lagu bebas yang diiringi dengan angklung dan calung.

4) Seni Sastra

Sunda kaya akan seni sastra, misalnya Prabu Siliwangi yang diungkapkan dalam bentuk pantun, dan Si Kabayan dan Sangkuriang yang diungkapkan dalam bentuk prosa.

5) Seni Pertunjukan

Pertunjukan yang paling terkenal di Sunda adalah wayang golek. Wayang golek adalah boneka kayu dengan penampilan yang sangat menarik dan atraktif.


Carita Ki Sunda

Pada tahun 1998, suku Sunda berjumlah kurang lebih 33 juta jiwa, kebanyakan dari mereka hidup di Jawa Barat dan sekitar 1 juta jiwa hidup di provinsi lain. Dari antara mereka, penduduk kota mencapai 34,51%, suatu jumlah yang cukup berarti yang dapat dijangkau dengan berbagai media. Kendatipun demikian, suku Sunda adalah salah satu kelompok orang yang paling kurang dikenal di dunia. Nama mereka sering dianggap sebagai orang Sudan di Afrika dan salah dieja dalam ensiklopedia. Beberapa koreksi ejaan dalam komputer juga mengubahnya menjadi Sudanese(dalam bahasa Inggris).Pada abad ke-20, sejarah mereka telah terjalin melalui bangkitnya nasionalisme Indonesia yang akhirnya menjadi Indonesia modern.
Kata Sunda artinya Bagus/ Baik/ Putih/ Bersih/ Cemerlang, segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan, orang Sunda diyakini memiliki etos/ watak/ karakter Kasundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Watak / karakter Sunda yang dimaksud adalah cageur (sehat), bageur (baik), bener (benar), singer (mawas diri), dan pinter (pandai/ cerdas) yang sudah ada sejak zaman Salaka Nagara tahun 150 sampai ke Sumedang Larang Abad ke- 17, telah membawa kemakmuran dan kesejahteraan lebih dari 1000 tahun.
Sunda merupakan kebudayaan masyarakat yang tinggal di wilayah barat pulau Jawa dengan berjalannya waktu telah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Sebagai suatu suku, Urang Sunda merupakan cikal bakal berdirinya peradaban di Nusantara, di mulai dengan berdirinya kerajaan tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Salakanagara dan Tarumanegara sampai ke Galuh, Pakuan Pajajaran, dan Sumedang Larang. Kerajaan Sunda merupakan kerajaan yang cinta damai, selama pemerintahannya tidak melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Keturunan Kerajaan Sunda telah melahirkan kerajaan- kerajaan besar di Nusantara diantaranya Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, dll.

Kumpulan Tatarucingan 2

1. Make baju bodas lain dokter, make topi hejo lain tentara. (Toge)
2. Hayam naon anu sukuna sarebu? (Hayam keur pawey)
3. Diubek diteangan, geus kapanggih dipiceun. Naon? (Korong)
4. Naon sababna lamun tumpak mobil sok nundutan? (Sabab banna buleud)
5. Sato naon anu teu bisaeun mundur? (Sato nu nukangan tembok)
6. Bangku naon anu bisa didahar? (Bangkuang)
7. Cing pangnyebutkeun 5 rupa ngaran bungbuahan anu sok didahar, sakali nyebut! (Rujak)
8. Batu naon anu teu aya di cai? (Batu garing)
9. Oray naon anu teu bisaeun ngaleor? (Oray nu ngalegleg linggis)
10. Jalma naon anu sukuna tilu panonna opat? (Aki-aki make iteuk jeung kacamata)
11. Di luar koneng, di jero bodas, nu apaleun monyet. (Cau)
12. Hayam naon anu sukuna hiji? (Hayam nu keur jengke)
13. Bapana udud, indungna nyeuseuh, anakna ceurik. (Kareta api)
14. Gajah tumpak beca, gede naonna? (Gede bohongna)
15. Baso dibalikkeun jadi naon? (Bahe)
16. Awakna leutik pisan, sirahna gede pisan. (Sireum make helm)
17. Nini-nini bongkok kumaha sarena? (Peureum)
18. Piring naon anu bisa dipake nempo bulan? (Piring bolong)
19. Manuk naon anu jangjangna dina suku, sirahna dina suku? (Manuk anu katincak)
20. Naon sababna ban mobil tina karet? (Mun tina coklat pasti digembrong)
21. Sapi naon anu bau? (Sapiteng)
22. Piring naon anu pangrame-ramena di Indonesia ? (Piringatan 17 Agustus)
23. Naon bedana sarimie jeung nini-nini? (Sarimie renyah, nini-nini renyoh)
24. Pribumi di luar ari semah di jero. ( Tukang beca jeung panumpang)
25. Dicabak beye, ditakol ngabelentrang. (Tai kotok napel dina tihang listrik)
26. Diusapan, didengkakkeun, tuluy diasupkeun. (Kacamata)
27. Di luar hujan angina, di WC hujan naon? (Hujan-heujeun)
28. Hayamna bodas, naonna anu hideung? (Kalangkangna)
29. Buah naon anu dipikaresep ku lalaki? Buahenol
30. Jam naon anu bisa nembang? (Jamrud)
31. Monyet naek kana tangkal kai, tinggal naonna? (Tinggal turunna)
32. Pare naon anu teu ngeunah? (Parea-rea omong)
33. Jalma meuli kasur keur naon? (Keur beunta)
34. Sato naon anu sukuna dina sirah awakna dina sirah? (Kutu)
35. Kapas 2 kg, batu 1 kg, lamun ditinggangkeun kana suku nyeri mana? (Nyeri sukuna)
36. Ku naon tukang baso nakolan mangkok? (Ku sendok)
37. Soeh teu bisa dikaput, kotor teu bisa diseuseuh. (Keretas)
38. Budak dugul asup kana embel. (Cilok)
39. Petina hiji, mayitna loba. (Korek api)
40. Kaca naon anu nyeri? (Kacabok)
41. Naon sababna kareta api manjuna ngarayap? (Mun nangtung mah nabrak kapal nu keur ngapung)
42. Kaca naon anu seungit? (Kacapiring)
43. Kaca naon anu pangbeuratna? (Kacalikan gajah)
44. Hayam naon anu keur jengke? (Hayam nu keur sondah)
45. Ari sakintal bisa jadi sapuluh kilo? (Bisa, lamun kiloanana ruksak)
46. Aya balon sapuluh, bitu hiji, kempes tilu, kari sabaraha deui? (Kari 9 da nu kempes teh ditiup deui)
47. Dicekek beuheungna dieleketek beuteungna. (Gitar)
48. Naon sababna ban sapedah anu tukang sok babari dugul? (Balas cape mikiran kumaha carana hayang miheulaan ban  hareup)
49. Naon sababna lamun anjing keur lumpat sok ngalieuk bae ka tukang? (Sabab teu make kaca spion)
50. Kaca naon anu sok disada? (Kacapi)
51. Cing pangmacakeun: Pa Ha 2 3 4 din (Pa Haji Samsudin)
52. Sapi naon anu bisa ngarayap dina tembok? (Sapiderman)
53. Hayam naon anu isuk-isuk tara kongkorongok? (Hayam paeh)
54. Supirna opatan ari panumpangna saurang. (Pasaran)
55. Buah naon anu tara diala? (Buah murag)
56. Piramida di jerona aya harta karun. (Bacang)
57. Gajah keur ulang taun. Sakumna sasatoan geus daratang, iwal tititinggi, naon sababna? . (Sabab make sapatu  heula, lila (loba teuing sukuna)
58. Leutik, bodas, panjang, teuas, lumpatna ngabelesat( Remeh napel dina kareta api nu keur maju)
59. Tukang naon lamun digeroan sok lumpat ngajauhan? (Tukang maok)
60. Ti peuting asak ti beurang atah. (Lampu bohlam)
61. Bajuna hejo, leumpangna nguriling bari udud. (Obat nyamuk)
62. Sukuna hiji, panonna tilu. (Lampu setopan)
63. Ka handap muka ka luhur nutup. (Seleting)
64. Maju eleh, mundur meunang. (Nu keur lomba tarik tambang)
65. Aya manuk 10 ditembak hiji, tinggal sabaraha? (Euweuh hiji-hiji acan da kaburu hiber)
66. Sato naon anu pangleutik-leutikna sadunya? (Incuna kuman nu teu dahar saminggu)
67. Aya anjing begang, anjing lintuh, anjing jangkung, anjing pendek,jeung anjing edan rek nyokot tulang.      Pangheulana anjing mana? (Anjing baseuh)
68. Kapal naon anu teu bisa ngapung? (Kapal nu mesinna ruksak)
69. Hideung, leutik, bahaya. (Sireum napel dina bom)
70. Kumaha ngabedakeun sirah cacing jeung buntut cacing? (Eleketek heula, nu seuri eta huluna)
71. Naha superman bajuna make hurup "S"? (Sabab mun XL mah bakal logor teuing)
72. Hiji diala ari loba teu diala. (Huis)
73. buah naon anu sok diwedak? (Kesemek)
74. Tangkal naon anu sok dipikasieun? (Tangkal sampeu nu keur dipake nyumput maung)
75. Lamun Arjuna neangan cinta, ari Bima neangan naon? (Neangan kukuna nu sok dibabawa ku tukang jamu)
76. Sirahna dina beuteung, ceulina dina beuteung, beuheungna dina beuteung. (Orok nu keur dikakandung ku  indungna)
77. Sapedah naon anu bisa ngapung? (Sapedah anu ditalian kana 1000 balon gas nu keur ngapung)
78. lauk naon anu bisa hiber? (Lauk Indosiar)
79. Kuda naon anu teu bisa lumpat? (Kuda nu dicangcang)
80. Ari nakol bedug aya sabaraha warna? (Ti luarna)
81. Minyak naon anu rame? (Minyaksikan pertandingan sepakbola)
82. Batman nginum fanta, ari Superman nginum naon? (Minumpas kejahatan)
83. Hayam naon anu sok diteangan ku jelema? (Hayam leungit)
84. Naon bedana onta jeung kangkung? (Onta mah di Arab, kangkung mah diurab)
85. Tukang naon anu teu bisa ngitung? (Tukang poto)
86. Kalong naon anu pinter maen bal? (Kalonggak beckham ya…Del Piero)
87. Bisa naek teu bisa turun. (Haji)
88. kalimah naon anu dibaca ti hareup jeung ti tukang sarua hartina? (Kasur ini rusak)
89. Gajah naon anu sukuna dua? (Gajah nu keur keprok)
90. Hurup naon anu ngeunah? (Nya T)
91. Lamun Superman ngapung tara ngadeukeutan panonpoe, naon sababna? (Sabab sieun S-na leeh kapanasan)
92. Leutik bodas pikasieuneun. (Sireum nu napel dina huntu maung)
93. Setan naon anu bisa nangtungkeun sepedah? (Setandar)
94. Sato naon anu pangharam-haramna? (Anak bagong euweuh bapaan)
95. Hayam naon anu sukuna 1002? (Hayam nu keur gelut jeung titinggi)
96. Rancung lain landak, hejo lain tentara. (Kaktus)
97. Make baju lain manusa, make dudukuy lain patani. (Bebegig)
98. Kasur naon anu matak nyeri? (Kasura)
99. Palu naon anu bisa pidato? (Pa Lurah)
100. Akar di luhur, pucuk di handap. (Janggot)
101. Asup tarik kaluar laun. (Leho)
102. Bisa turun teu bisa naek. (Hujan)
103. Boga sisit lain oray, boga makuta lain raja. (Ganas)
104. Budak dugul loba kutu. (Onde-onde)
105. Diasupkeun hejo, dikaluarkeun beureum. (seupah)
106. Dicabak aya dilieuk euweuh. (Ceuli)
107. Dicukur buluan, teu dicukur dugul. (Kadongdong)
108. Dipeuncit hirup, teu dipeuncit paeh. (Rebab)
109. Disebut sakali hirup, disebut dua kali paeh. (Kuda)
110. Ditakol nyendol teu ditakol nyendol. (Goong)
111. Diudag lumpat didagoan cicing. (Kalangkang)
112. Gunung bitu, bandera kekelebetan. (Nu keur ngakeul sangu)
113. Hiber lain ku jangjang, balik lain ku suku. (Langlayangan)
114. Indungna cicing anakna ancul-anculan. (Lisung jeung halu)
115. Nangkub dieusi nangkarak kosong. (Kopeah)
116. Oray hejo panonna loba. (Peuteuy)
117. Samak saheulay, lampuna mangrebu-rebu. (Langit)

sumber: cianjurmovement.blogspot.com

Tatarucingan

Bahasa Arabna buah-buahanAlpukat
Bahasa Arabna PermadaniAlketip
Bahasa Arabna KalenderAlmenak
Bahasa Arabna Parabot dapurAlmunium
Leutik Hideng Kesangan ?Sireum Tas Pus ap
Hideung Koneng Hejo ?Urang Negro Modolna Jukut
Tikajauhan koneng ti kadeukeutan beureumJawab Salah tetenjoan
Di cabak ledok di takol ngabelentrangTai kotok dina Katel
Sato Naon Nupang leutiknaTongo tapa 10 taun,tipes,kagencet batu
Kaleng Naon Nu PaurKalengkahan Maung
Kaca naon nu BeratKacalikan Gajah
Tahu naon nu pangbaunaTahuntu Sia
Ucing Ngising Muru naonMurukungkung
Jelma modol bari naonBarijil
Leutik bodas ngabelesatRemeh napel na pesawat jet
Oray hejo ngaringkel UdudObat nyamuk
Kumaha ngabedakeun gajah leutik jeung gajah gedeDi ayak
Di asupkeun kalah kaluarKancing
Basa Jepangna nu Reneh renangKukira Kura kura
Basa Jepangna BotakKarineke
Basa jepangna Naek MotorSuzuki kutaiki
Basa Arabna OmbehAla an Taina
Basa Arabna KopeahWaddahuulu
Basa Cinana LeupasCing Cuang Cang-cang
Basa Cinana RokCing Cuang Cing Cat
Basa Jepangna BokeSakurata
Mun Turun Lila, Mun Naek GancangLeho
Tugu naon nu enakTugo Monas..monasi goreng, monasi uduk, kumaha ilaing we
Nabi nu sok ngarokoNabi Wir
Sapi naon nu gancangSapida balap
Di teuk teuk angger panjangKacang Panjang
Huluna na suku, matana na suku, irungna nasuku, awakna na suku?Hayam katincak
Leutik bodas hirup,cicing dina huluKutu keur keputihan
Aki-aki ragrag surakSakti
Basa Arabna nini-nini lagrag ti tingkat 5Innalilahi Wainna ilaihi roji’un
Lele naon nu sok aya di sisi jalanLelepon Umum
Bedana Apel jeung UpilApel mah luhureun meja, mun upil handapeun meja
Paskibra naon nu teu ngenahPas kibra-kibrana sare di hudangkeun
Bedana HP jeung monyetHP mah Nokia, monyetmah Nukieu
Lomari naon nu sok nyanyiLomari Irama… anjir maksakeun
Oray naon nu majuna lempengOray ngadahar linggis
Cik Susun jadi kalimat “ Tai-Tikus-Kucing-Makan”Kucing Makan Tikus,…Taina dahar ku Sia
Jelema meuli bantal keur naonKeur hudang

Tentang Sunda

Sunda sebagai nama tempat
sunda_pitnahIstilah Sunda sebagai nama tempat, pertama kali disebut oleh ahli ilmu bumi dari Yunani, Ptolemaeus dalam bukunya tahun 150 Masehi, kata Prof Dr drs Edi Suhardi Ekadjati, dalam pidato pengukuhan dirinya selaku Guru Besar Ilmu Sejarah di Universitas Padjadjaran, Bandung, Tahun 1995. (Prof Edi Suhardi Ekadjati dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat, 25 Maret 1945. Ia, suami Hj Utin Nur Husna dan dikaruniai empat anak. Edi adalah Sarjana Sastra Unpad (1971), kemudian melanjutkan studi di Program Filologi untuk Sejarah, Rikjsuniver siteit, Leiden (1975), lalu meraih Doktor di Universitas Indonesia (1979). Prof. Edi  telah Meninggal pada 1 Juni 2006 akibat serangan stroke kedua yang diawali oleh serangan jantung)
Mengutip buku Atmamihardja (1958: 8), Ptolemaeus menyebutkan, ada tiga buah pulau yang dinamai Sunda yang terletak di sebelah timur India.
Berdasarkan informasi itu kemudian ahli-ahli ilmu bumi Eropa menggunakan kata Sunda untuk menamai wilayah dan beberapa pulau di timur India,  kata Edi yang kini Kepala Museum Konferensi Asia Afika dan dosen di Unpad serta Unpar Bandung.
Dari penelurusan kepustakaan, kata Sunda seperti dikatakan Rouffaer (1905: 16), merupakan pinjaman kata dari kebudayaan Hindu seperti juga kata-kata Sumatera, Madura, Bali, Sumbawa yang semuanya menunjukkan nama tempat.
Kata Sunda sendiri, kemungkinan berasal dari akar kata “sund” atau kata “suddha” dalam bahasa Sanskerta yang mengandung makna: bersinar, terang, putih (Williams, 1872: 1128, Eringa 1949: 289) Dalam bahasa Jawa kuno (Kawi) dan bahasa Bali pun terdapat kata “Sunda” dengan pengertian: bersih, suci, murni, tak bercela/bernoda, air, tumpukan, pangkat, waspada (Mardiwarsito, 1990: 569-57, Anandakusuma, 1986: 185-186; Winter, 1928: 219).
Ahli geologi Belanda RW van Bemmelen, mengatakan,  Sunda adalah suatu istilah yang digunakan untuk menamai dataran bagian barat laut India Timur, sedangkan dataran bagian tenggaranya dinamai Sahul, ujar Edi. Dataran Sunda dikelilingi sistem Gunung Sunda yang melingkar (circum-Sunda Mountain System) yang panjangnya sekitar 7000 km.
Dataran Sunda terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian utara, meliputi Kepulauan Filipina dan pulau-pulau karang sepanjang Lautan Pasifik bagian barat, serta bagian selatan yang terbentang dari barat sampai ke timur mulai Lembah Brahm aputera di Assam (India) hingga Maluku bagian selatan. Dataran Sunda itu bersambung dengan kawasan sistem Gunung Himalaya di barat dan dataran Sahul di timur, kata Edi, mengedepankan pendapat van Bemmelen (1949: 2-3).
Selanjutnya, sejumlah pulau yang kemudian terbentuk di dataran Sunda diberi nama dengan menggunakan istilah Sunda pula yakni Kepulauan Sunda Besar dan Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Besar ialah himpunan pulau besar yang terdiri dari Sumatera,Jawa, Madura dan Kalimantan. Sedangkan Sunda Kecil merupakan gugusan pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor (Bemmelen,1949:15-16).
Mengutip Gonda (1973:345-346) pada mulanya kata “suddha” dalam bahasa Sansekerta diterapkan pada nama sebuah gunung yang menjulang tinggi di bagian barat Pulau Jawa yang dari jauh tampak putih karena tertutup abu asal gunung tersebut. Gunung Sunda itu terletak di bagian barat Gunung Tangkuban Parahu. Kemudian nama tersebut diterapkan pula pada wilayah gunung itu berada dan penduduknya. Mungkin sekali, pemberian nama Sunda bagi wilayah bagian barat Pulau Jawa itu diilhami oleh sebuah kota dan atau kerajaan di India yang terletak di pesisir barat India antara kota Goa dan Karwar (ENI, IV,1921:14-15).

Sunda sebagai sebuah kerajaan

Selanjutnya, Sunda dijadikan nama kerajaan di bagian barat Pulau Jawa yang beribukota di Pakuan Pajajaran, sekitar kota Bogor sekarang. Kerajaan Sunda itu telah diketahui berdiri pada abad ke-7 Masehi dan berakhir pada tahun 1579 Masehi, katanya, mengutip Danasasmita dkk, III, 1984:1-27 dan Djajadiningrat, 1913:75.
Setelah keruntuhan Kerajaan Sunda, eksistensi dan peranan Sunda tidak lagi menonjol di daerahnya sendiri, apalagi di wilayah Nusantara, baik dalam hubungan geografis, sosial, politik maupun kebudayaan. Keadaan seperti itu berlangsung sekitar tiga aba d hingga awal abad ke-20 Masehi, karena pengaruh kekuasaan dari luar yaitu kekuasaan dan kebudayaan Islam, Jawa, Eropa (terutama Belanda).

Sunda sebagai bahasa

Bahasa Sunda terutama dipertuturkan di sebelah barat pulau Jawa, di daerah yang dijuluki Tatar Sunda. Namun demikian, bahasa Sunda juga dipertuturkan di bagian barat Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Brebes dan Cilacap. Banyak nama-nama tempat di Cilacap yang masih merupakan nama Sunda dan bukan nama Jawa seperti Kecamatan Dayeuhluhur, Cimanggu, dan sebagainya. Ironisnya, nama Cilacap banyak yang menentang bahwa ini merupakan nama Sunda. Mereka berpendapat bahwa nama ini merupakan nama Jawa yang “disundakan”, sebab pada abad ke-19 nama ini seringkali ditulis sebagai “Clacap”.
Selain itu menurut beberapa pakar bahasa Sunda sampai sekitar abad ke-6 wilayah penuturannya sampai di sekitar Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah, berdasarkan nama “Dieng” yang dianggap sebagai nama Sunda (asal kata dihyang yang merupakan kata bahasa Sunda Kuna).

Sunda Kiwari

Pareumeun obor. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi generasi muda Sunda kiwari. Generasi muda Sunda sekarang tampak gelagapan dan tertatih-tatih mengenal dan memahami tata nilai kesundaan.
Nilai-nilai tradisi Sunda dapat dibagi dua. Pertama, nilai tradisi Sunda yang terkandung dalam explicit knowledge (pengetahuan yang tersurat), seperti peribahasa, dongeng, sisindiran, dan naskah-naskah kuno.
Kedua, nilai tradisi Sunda yang bersumber dari tacit knowledge (pengetahuan yang tersirat). Pengetahuan ini terdiri dari pola pikir, sikap, dan kearifan orang Sunda di dalam menghadapi dan mengatasi masalah kehidupannya.
Pewarisan budaya Sunda tentu harus mengutamakan keduanya. Sayangnya, hal tersebut tampak masih jauh dari harapan. Dari segi pengetahuan tersurat, akses informasi untuk mengetahui dan mempelajari khazanah kebudayaan Sunda masih kurang.

Pertanyaan Urang Sunda

Mengapa nama kepulauan Sunda Besar dan Sunda Kecil lenyap dari peta. Hanya Selat Sunda yang tersisa. Mengapa Rhinoceros sundaicos sering diterjemahkan menjadi Badak Jawa bukan Badak Sunda?